Hüseyin Yaşar (1953-) (Bibliography)

1. Kurʼânʼda Müphem Ayetler (Mübhemâtüʼl-Kurʼân). İzmir: Dokuz-Eylül-Üniversitesi, Diss., 1993.

2. Das Verhältnis der Muslime zu den Nichtmuslimen nach dem Koran. In: CIBEDO-Beiträge 10 (1996), 101-106.

3. Avrupa’da İlk Kur’an Tercümeleri ve İlk Kur’an-ı Kerim Baskıları. In: Diyanet İlmi Dergi 35 (1999), 101-112.

4. İslam Tasavvufunda Bir Kadın Olarak Meryem. In: Journal für Religionskultur 47 (2001), ?

5. Das Verhältnis der Muslime zu den Andersgläubigen nach dem Koran. Übers. Hüseyin Kurt. In: Journal für Religionskultur 61 (2002), 1-11.

6. Der Prophet Abraham im Koran und der interreligiöse Dialog. In: Amt und Gemeinde 53 (2002), 258-261.

7. Die Schwangerschaft von Mariens und Geburt Jesu aus der Sicht islamischer Theologie. In: Journal für Religionskultur 53 (2002), 1-16.

8. Avrupa ve Kurʼan. Avrupa'da Kurʼan Araştırmaları ve Çevirileri Üzerine bir İnceleme. İzmir: Tibyan, 2002; Avrupa gözüyle Kur’ân. Avrupa’da Kur’ân Araştırmaları Çevirileri Üzerine Bir İnceleme. İzmir: Işık Akademi, 2008; Batı’nın Kur’ân Algısı. İstanbul: Işık Akademi, 2010.

9. Kâdiyânîlerin Almanca Kur’an Tercümeleri Üzerine Bazı Düşünceler. In: DEÜİFD 17 (2003), 193-225.

10. Maria und die Geburt Jesu im mystischen Korankommentar. In: Journal für Religionskultur 63 (2003), 1-11.

11. Aydınlanma Döneminde Batı’da Kur’an Algısı (I); (II). In: DEÜİFD 24 (2006), 105-126; 25 (2007), 95-125.

12. Kur’an Karşıtı Söylemin Oluşmasında Theodor Ebu Qurrâ Harranî’nin Etkisi. In: I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006. Cilt 2. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006. S. 227-239.

13. Kur’an Karşıtı Söylemin Oluşmasında Yohanna Dımaşkî’nin Etkisi ve „Sapkınlar Kitabı“. In: Ekev Akademi Dergisi 11/32 (2007), 71-88.

14. Der Vers Basmala „Im Namen Gottes“ im täglichen Leben. In: Ekev Akademi Dergisi 34 (2008), 157-166.

15. Die gesellschaftliche Stellung der Frau gemäß dem Koran. In: Journal für Religionskultur 112 (2008), 1-11.

16. Eißler, Friedmann: Koran. In: Was jeder vom Islam wissen muss. Hg. Inken Wöhlbrand, Martin Affolderbach. Gütersloh: GVH, 1995. S. 12-24; Protestan Anlayışına Göre Müslümanların Kurʼân İnancı. Übers. Hüseyin Yaşar. In: Avrupa gözüyle Kur’ân. Avrupa’da Kur’ân Araştırmaları Çevirileri Üzerine Bir İnceleme. İzmir: Işık Akademi, 2008. S. 312-317.

17. Alman Oryantalizminde Kur’an’a Bakış. (Metin Analizi ve Tenkidi.) İstanbul: İz, 2010.

18. Hıristiyan Dünyasında Kur’ân Karşıtı Söylemin Tarihsel Kökleri. İstanbul: İz, 2010.

19. Tefsir Akademisyenleri Derneği (TADER). In: Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerîr et-Taberî Sempozyumu, 11-13 Haziran 2010. Konya: Konya Belediyesi, 2010. S. 257-258.

20. Avrupa’nın Kur’an-ı Kerim’le Tanışması. In: Diyanet İlmi Dergi Kur’an - Özel Sayısı - (2012), 797-824.

21. Selçuklular Devrinde Akılcı Bir Müfessir Zemahşerî ve Düşünce Dünyamıza Etkisi. In: II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklularda Bilim ve Düşünce (19-21 Ekim 2011 Konya). Cilt: I. ?? 2013. S. 3-14.

22. Hüseyin İbnu Mesud El-Beğavî’nin (Ö.516/1122) Tefsirinin Selçuklu Kültür Hayatına Katkısı. In: I. Uluslararası Selçuklu Sempozyum: Selçuklu Tarihi Kültür ve Medeniyet (Bildiriler II) 27-30 Eylül 2010. Kayseri: ?, 2014. S. 65-75.

23. İnsanî Değerlerin Korunmasında Kur’anî Bir Kavram: Sadakat. In: Uluslararası Sempozyum İnsani Değerlerin Yeniden İnşası 19-21 Haziran 2014 Erzurum -Tebliğler-. Cilt I. ?? 2015. S. 433-445.

24. Alman Oryantalistler Bağlamında Tefsir Tarihi Yazımında Oryantalist Bakış Açısı. In: Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu Kayseri 23-24 Ekim 2014. Ankara: Araştırma Yayınları, 2015. S. 172-220.

25. Alâeddin Ali Semerkandî’ (Karamanî)nin Tefsire Katkısı. In: Karamanoğulları Beyliği [Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-II]. Cilt II. ?? 2016. S. 260-277.

26. İstanbul’un Fethinin Avrupa’daki Kur’an Araştırmaların Etkisi: Nikolaus Von Kues Örneği. In: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Balikesir University Faculty of Theology 3 (2017), 41-63.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 1908

Kommentare powered by CComment

Print Friendly, PDF & Email