Imām al-Ḥaramain al-Ǧuwainī (1028-1085) (Bibliographie)

Allard, Michel: Textes apologétiques de Ǧuwainī (m. 478/1085); textes arabes trad. et annotés. Beyrouth: Dar el-Machreq, 1968.

Altıntaş, Ramazan: Cüveynî’nin “el-Akidetü’n-Nizamiyye” Adlı Eserine Çağdaş Bir Ta'lik Örneği. In: İslâmî İlimler Dergisi 4/1-2 (2009), 123-144.

Altıntaş, Ramazan: Kevseri’nin Ta’lik Yöntemine Bir Bakış: Cüveyni’nin “el-Akidetü’n-Nizamiyye” Adlı Eseri Örneği. In: Uluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Bildirileri 24-25 Kasım 2007 Düzce = International Symposium on M. Zahid Kevseri, 2007? S. 541-555.

Arslan, Hakki und Jens Bakker: Übersetzung von „al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh“ des Imām al-Ḥaramayn Abū l-Maʿālī ʿAbd al-Malik b. Abī Muḥammad ʿAbd Allāh b. Yūsuf al-Ǧuwaynī. In: Hikma 9 (2014), 34-59.

Brockelmann, Carl und L. Gardet: al-Djuwaynī. In: EI² 2 (?), 605a-606a.

Brockelmann, Carl: Geschichte der arabischen Litteratur. Leiden: Brill, 1937-1949. Bd. I². S. 486-488; Supplement-Bd. I. S. 671-673.

Camalov, Mübariz: Cüveyni'nin ictihad anlayışı. Ankara Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 100210, 2001.

Cengiz, Mehmet: Cüveynî'de icmâ teorisi (ilk ekolleşmeler dönemi icmâ temellendirilmesine farklı bir yaklaşım). Selçuk Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 217395, 2007.

Chaumont, Éric: En quoi le maḏhab šāfiʿite est-il šāfiʿite selon le Muġīṯ al-ḫalq de Ǧuwaynī? In: Annales islamologiques 35 (2001), 17-26.

Dağ, Mehmet: İmam el-Haremeyn el-Cüveyni’de Nedensellik Kuramı. In: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (1987), 35-53.

Demir, Osman: Cüveynî’de Ahval Teorisi. In: İslâm Araştırmaları Dergisi 20 (2008), 59-78.

Demirel, Dursun: İmamü'l Haremeyn el-Cüveyni'ye göre nübüvvet ve risalet meselesi ve bu konuda yapılan itiraların değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 42913, 1995.

Dziri, Amir: Al-Ğuwaynīs Position im Disput zwischen Traditionalisten und Rationalisten. Frankfurt: Lang, 2011.

Erdem, Sami: Müctehidin Yokluğunda Fıkhî Ahkâm: Cüveyni’nin el-Gıyâsî’deki Farazî Dünyası. In: Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 17/33 (2012), 69-102.

Gecit, Mehmet Salih: Cüveynî’nin Hilâfet Anlayışı. In: EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler – 18/58 (2014), 485-504.

Gecit, Mehmet Salih: Cüveyni’nin İmamet Anlayışında Başkanlık Krizinin Çözümü (Gıyasulümem Modeli) = Juwayni’s Gıyasulumam Model as Solution Project for the Crisis of Presidency. In: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research 7/34 (2014), 393-408.

Genç, Hafzullah: Eşʻari ve Cüveyni'de kader ve istitaat kavramları. Hitit Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 423278, 2016.

Güdekli, Ayşenur: Cüveynî’nin Mu’tezile Usulüne Eleştirisi. In: Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu Bildirileri 21-23 Eylül 2014, 2015, Bd. II. S. 397-410.

Günay, H. Mehmet: Kevseri’nin İhkaku’l-Hak Adlı Eserinde Cüveyni’ye Yönelttiği Eleştiriler. In: Uluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Bildirileri 24-25 Kasım 2007 Düzce = International Symposium on M. Zahid Kevseri, 2007? S. 513-528.

Hallaq, Wael B.: Caliphs, Jurists and the Saljuqs in the Political Thought of Juwayni. In: MW 74 (1984), 26-41.

Hourani, George F.: Cüveyni’nin Mu’tezilî Ahlâkı Eleştirisi. Übers. Burhaneddin Tatar. In: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (1991), 213-225.

İzmirli, İsmail Hakkı: İmâmü’l-Haremeyn Ebu’l-Meâlî b. Cüveynî. In: Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası 2/9 (1928), 1-33.

Kahraman, Hüseyin: Cüveynî’de İnsan Özgürlüğü: Nedensellik Açısından Bir Değerlendirme. In: Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi (İHYA) = International Journal of Islamic Studies (IIJIS) 2/2 (2016), 43-64.

Kahraman, Hüseyin: Ma’dûmun Şeyiyyeti Teorisine Cüveynî’nin Getirdiği Eleştiriler ve Bunların Eş’arî Kelâmı Açısından Değerlendirilmesi. In: Kelam Araştırmaları Dergisi 14/2 (2016), 443-459.

Kavak, Özgür: ‘Siyasî-Fıkhî Ahkâmın’ Fıkıh Usûlü Zemininde Temellendirilmesi: Cüveynî’nin El-Gıyâsî’sinde Kat‘iyyât - Zanniyyât Ayrımı ve Modern Yorumları. In: Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 14/27 (2009/2), 21-55.

Kavak, Özgür: Cüveynî’ye Göre Halifenin Vasıfları Yahut Nizâmülmülk’ü Hilâfete Teşvik Etmek. In: II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklularda Bilim ve Düşünce (19-21 Ekim 2011 Konya), 2013, Bd. I. S. 261-300.

Kavak, Özgür: İki Âlim, İki Halife Adayı: Cüveynî’nin Nizâmülmük’ü, Gazzalî’nin Müstazhir’i. In: Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 16/31 (2011/2), 35-66.

Klopfer, Helmut: Das Dogma des Imam al-Haramain al-Djuwaini und sein Werk al-Aqidat an-Nizamiya. Kairo: al-Arab, 1958.

Klopfer, Helmut: Das Kitāb al-Irshād des Imām al-Ḥaramain al-Djuwainī. Berlin: Diss., 1955.

Memiş, Murat: Eş’arîliğe Yaptığı Katkılar Bakımından Ebu’l-Meali el-Cüveyni. In: Kelâm Araştırmaları Dergisi 7/1 (2009), 97-120.

Nagel, Tilman: Die Festung des Glaubens. Triumph und Scheitern des islamischen Rationalismus im 11. Jh. München: Beck, 1988. Rez.: M. Baumann: ZMR 73 (1989), S. 155-156; G. Strohmaier: DLZ 110 (1989), Sp. 1028-1030; D. Sturm: AAL 18 (1990), S. 1132-1133; J. van Ess: Der Islam 67 (1990), 366-374.

Özler, Mevlüt: İmamu'l-Harameyn el-Cüveyni ve Akidesi. Atatürk Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 346994, 1985.

Pekcan, Ali: Cüveynî’nin El-Varakât Adlı Eseri Üzerine: Çeviri ve Değerlendirme. In: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 14 (2009), 329-352.

Saflo, Mohammad Moslem Adel: Al-Juwaynī's thought and methodology: with a translation and commentary on Lumaʾ al-adillah. Berlin: Schwarz, 2000.

Sancar, Mustafa: Îmamu’l-Haremeyn Cüveyni’nin Değişim Geçirdiği Kelâmî Görüşleri. In: Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/1 (2015), 87-117.

Şavluk, Hikmet: Cüveynî'nin es-Silsile adlı eserinde İmam Şafiî'nin görüşlerinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 376455, 2014.

Sevgili, Macid: Cüveynî’nin İstirsâl Meselesi ile Ahvâl Teorisi ve Bu Konular Etrafında Cereyan Eden Tartışmalar. In: Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/2 (2014), 139-157.

Türker, Ömer: Bir Tümdengelim Olarak Şâhitle Gâibe İstidlâl Yöntemi ve Cüveynî’nin Bu Yönteme Yönelttiği Eleştiriler. In: İslâm Araştırmaları Dergisi 18 (2007), 1-26.

Türker, Ömer: Eş‘arî Kelâmının Kırılma Noktası: Cüveynî’nin Yöntem Eleştirileri. In: İslâm Araştırmaları Dergisi 19 (2008), 1-24.

Uluyurt, Zeliha: İmamü'l-Haremeyn el-Cüveyni'de bilgi teorisi. Marmara Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 370565, 2014.

Ünalan, Abdullah: İmamü'l-Harameyn Ebu'l-Meali el-Cüveyni (419-478/1028-1085)'nin Gıyasü'l -Ümem fi İltiyasi'z-Zulem adlı eserine göre bey'at ve imamet. Ankara Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 37360, 1994.

Uraler, Aynur: Hadislerde İstidlâl Konusunda Beyhakî’nin Cüveynî’ye Yazdığı Mektup Üzerine Bir Değerlendirme. In: Hadis Tetkikleri Dergisi 10/2 (2012), 61-82.

Yaran, Rahmi: Cüveynî Öncesi Makasıd/Maslahat Söylemi. In: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 28,1 (2005) 93-123.

Yaran, Rahmi: Cüveynî’den İbn Abdüsselâm’a Makâsıd/Maslahat Söylemi. In: EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler – 10/28 (2006), 191-214.

Yılmaz, Ömer: Cüveynî’nin Makasıd Düşüncesi. In: Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları: Sempozyum, 1-2 Mayıs 2008, İstanbul, 2009. S. 129-136.

Yılmaz, Sabri und Mehmet İlhan: Cüveyni'ye Göre Kelamullah ve Kelam-ı Nefsi. In: Kelam Araştırmaları Dergisi 9/1 (2011), 215-232.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 3034
Print Friendly, PDF & Email