Muḥammad ibn Idrīs aš-Šāfiʿī (767-820) (Bibliographie)

Acar, Abdurrahman: İmam Şafii’nin Yaşadığı Dönem. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 16-33.

Akay, İhsan: Edille-i Erbaa Bağlamında Şâfiî Usûl Geleneğinde İmâm Şâfiî’ye Muhalif Metodolojik Görüşler. In: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/1 (2014), 289-342.

Aktepe, İshak Emin: İmam Şafii’nin “Hadis Sahihse Mezhebim Odur” Sözünü Yeniden Düşünmek. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 204-225.

Aktepe, İshak Emin: İmam Şâfîi’nin Ehl-i Kelâm ve Mâlikîlere Karşı Hadis Savunusu. In: Hadis Tetkikleri Dergisi 6/1 (2008), 111-133.

Aktepe, İshak Emin: İmam Şafiî’nin Hadisler Arasında Görülen Çelişkilere Bakışı. In: Hadis Tetkikleri Dergisi 4/2 (2006), 55-80.

Aktepe, İshak Emin: İmam Şâfiî’nin Sünnet Anlayışı. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 161-183.

Aktepe, İshak Emin: Schacht ve ‘Şâfiî’nin Hayatı ve Şahsiyeti Üzerine’ Adlı Makalesinin Tahlil ve Tenkidi. In: Hadis Tetkikleri Dergisi 3/2 (2005), 57-83.

Aktepe, Ishak Emin: Üç eseri çerçevesinde İmam Şafii'nin bazı hadis meselelerine yaklaşımı. Marmara Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 86144, 1999.

Ali, İsmail Ebâ Bekr: El-Medârisü’n-Nizâmiyye fi’l-Asri’s-Selcûkî ve Eserihâ fi Esrâi ve İntişâri’l-Mezhebi’ş-Şâfiî. In: II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklularda Bilim ve Düşünce (19-21 Ekim 2011 Konya), 2013, cilt: I. S. 463-489.

Ali, Salih el-: Economic Ideas by Imam Shafi’i = el-Efkârü’l-İktisâdiyye İnde’l-İmam eş-Şâfi’î. In: Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal of Theology Faculty 4/7 (2016), 64-87.

Arangül, Muammer: İmam Şâfiî’nin İmam Mâlik’ten Kopuşu. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 319-344.

Araz, Yunus: İmam Şâfiî’nin Fıkıh Anlayışındaki Değişim. In: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2015), 33-73.

Araz, Yunus: İmam Şafii'nin seyahatleri ve fıkıh anlayışındaki değişim. Marmara Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 254279, 2010.

Arslan, Giyasettin: Hicri ikinci asrın siyasi yapısı içinde İmam Şafii'nin Kur'an' ı tefsir metodolojisi. Marmara Üniversitesi: Doktora, Tez No 106590, 2001.

Arslan, Gıyasettin: İmam Muhammed bin İdris eş-Şâfiî’de Gai Yorum Metodu. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 187-220.

Arslan, Gıyasettin: İmam Şafii’nin Hikmet Teorisi. In: İslâmî Araştırmalar 16/3 (2003), 444-453.

Aslan, Bedri: Şâfiî Usûlcülere Göre İstidlâl. In: e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 7/13 (2015), 120-138.

Aslan, Bedri: Seferilik Tespiti Hususunda İmam Ebû Hanife ve İmam Şafiî’nin Görüşlerinin Sonraki Dönemlere Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme. In: Artuklu Akademi: Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dergisi 3/1 (2016), 81-105.

Aybakan, Bilal: İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Gelişimi. In: Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: İslâm Düşüncesinin Altın Çağı 5 (2015), 131-149.

Aybakan, Bilal: İmam Şafii ve Fıkıh Düşüncesinin Gelişimi. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 34-50.

Bakkal, Ali: İmam Şafiî’de Nesh Anlayışı. In: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (1997), 109-132.

Bakri, Hamzah al-: İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybani ile İmam Şafii Arasındaki Tartışmalar. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 644-684.

Bayındır, Abdulaziz: İmam Şâfiî’nin Hikmet Anlayışı. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 221-252.

Bayındır, Servet: İmam Şafii’nin “Bey’u’l-İne” Hakkındaki Görüşünden Hareketle Üretilen Modern Finansal Ürünler ve Bu Ürünlerin Fıkhi Değerlendirmesi (Malezya Örneği). In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 786-800.

Bayındır, Servet: İmam Şâfiî’nin “Beyu’l-î’ne” Hakkındaki Görüşünün Günümüz İslami Finans Piyasalarına Etkisi (Malezya Örneği). In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 399-416.

Bayraktutan, Muammer: İmam Şâfiî’nin Hadîsleri Anlama ve Yorumlama Yöntemi. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 109-138-

Bayraktutar, Muammer: İmam Şâfiî’de Hadisleri/ Sünneti Anlama ve Değerlendirmede Temel Yaklaşımlar. In: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD] 31 (2009), 83-125.

Bayraktutar, Muammer: İmam Şafii'de Lafza Bağlı hadis/sünnet yorumu. Ankara Üniversitesi: Doktora, Tez No 186904, 2006.

Berger, Paul-Richard: Safiʿi. In: BBKL 8 (1994), 1172-1176.

Beroje, Sahip: Gazzali’nin Nesh Meselesinde İmam Şafii’ye Muhalefeti. In: 900. Vefat Yılında İmam Gazzali: Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı 07-09 Ekim 2011 İstanbul, 2012. S. 187-209.

Beroje, Sahip: İmam Şafiî’nin Nesh Anlayışı ve İlk Şâfiî Usulcülerin Buna Yönelik Eleştirileri. In: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/1 (2007), 53-82.

Beroje, Sahip: Re'y hadis tartışmalarında Hanefi ve Şafiiler. Atatürk Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 32115, 1994.

Beroje, Sahip: Şafii’nin Sünnetin Kur’an’a Arzı Yöntemine Sünnetin Beyan Vasfı Çerçevesinde Yaklaşımı. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 860-877.

Beroje, Sahip: Şafii’nin Sünnetin Kur’an’a Arzı Yöntemine Yönelttiği Eleştiriler ve Muaraza Problemine Yaklaşım Tarzı. In: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 17 (2011), 207-232.

Bishop, E. E.: Al-Shāfiʻi, Founder of a Law School. In: MW 19 (1929), 156-175.

Boynukalın, Ertuğrul: Tetavvuru Mefhumi’l-Beyan inde’l-Usuliyyin mine’l-İmam eş-Şafii ila Evaili’l-Karni’l-Hamis el-Hicri. In: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34,1 (2008), 203-236.

Bozkurt, Nahide: Şâfiî’nin Yaşadığı Dönem. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 11-24.

Brockelmann, Carl: Geschichte der arabischen Litteratur. Bd. 1. Leiden: Brill, zweite, den Supplementbänden angepasste Auflage 1943. S. 188-190.

Bulut, Halil İbrahim: Râfizî-Nâsıbî İddiaları Arasında İmam Şâfiî. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 532-546.

Büyükkara, Mehmet Ali: Kendisine Atfedilen Sözler Zemininde İmam Şafii’nin Akıdevi Görüşleri. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 331-357.

Çalış, Halit: Şafii ve Yorumda Nesnellik Arayışı. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 726-739.

Candan, Abdurrahman: İmam Şâfîî’nin Erken Dönem (Kadim) Görüşlerinin Oluşmasında İmam Malik’in Etkisi. In: Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi] 47/2 (2011), 117-144.

Candan, Abdurrahman: İmam Şâfiî’nin Kadim Görüşlerinin Oluşum Süreci ve Cedit Görüşlerine Geçişin Temel Nedenleri. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 473-516.

Candan, Abdurrahman: İmam Şafii'nin Kavl-i Kadim ve Kavl-i Cedidi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 71981, 1998.

Çapak, İbrahim: İmam Şâfiî ve Mantık. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 417-432.

Chaumont, E.: al-Shāfiʿī. In: EI² 9 (?), 181a-185a.

Çiftçi, Şaban: İmam Şafii'nin er-Risalesi ve hadis ilmi. Süleyman Demirel Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 73296, 1998.

Coşkun, İbrahim: İmam Şâfiî’nin Eş’arîyye Ekolüne Etkisi. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 287-318.

Coulson, N. J.: Muhammed B. İdrîs eş-Şâfiî. Übers. Abdurrahman Haçkalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (1998), 485-490.

Dağcı, Şamil: İmam Şafîî’nin Hayatı ve Fıkıh Usûlü İlmindeki Yeri. In: Diyanet İlmi Dergi 32/2 (1996), 69-127.

Demircan, Adnan: İmam Şâfiî’nin Başkaldıranlarla İlgili Görüşlerine Hz. Ali Dönemi Uygulamalarının Etkisi. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 517-531.

Demirci, Kadir: Şafii’nin Zeydi Hadis Anlayışına Etkisi. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 294-309.

Demirci, Kadir: Şâfîi’nin Zeydî Hadis Anlayşına Etkisi. In: EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler – 14/44 (2010), 213-226.

Dere, Ali: Die Ḥadīṯanwendung bei Imām Mālik b. Anas (-179/795) im Spiegel der an ihn von aš-Šaibānī (-189/804) und aš-Šāfiʿī (-204/819) gerichteten Kritik. Aachen: Shaker, 1995.

Dirican, Hilal: El-Mevsili'nin El-Muhtar isimli eserindeki İmam Şafii'ye ait görüşlerin tahkiki. Cumhuriyet Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 188958, 2006.

Doğan, Candemir: eş-Şâfiye ile Esâsu’s-Sarf’ın Karşılaştırmalı Analizleri. In: EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler – 12/34 (2008), 417-436.

Doski, Tehsin: İmam Şâfiî Mezhebi ve Kürtler. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 607-622.

Duman, Soner: Hanefi Usulcülerinin İmam Şafiî’nin Kıyas Anlayışına Yönelik Eleştirileri. In: Usûl: İslam Araştırmaları 10 (2008), 7-36.

Duman, Soner: Modern Dönemde Şâfiî Algısı. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 25-62.

Duman, Soner: Şafiî’nin Hukuk Metodolojisinde Kıyas Kavramının Anlam ve Kapsamı. In: EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler – 14/42 (2010), 149-162.

Duman, Soner: Şafii’nin Usul Anlayışında “Maslahat-ı Mürsele” ve „İstislah”ın Yeri. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 742-783.

Edris, Abdulfettah Mahmoud: Mevkıfü’l-İmâm eş-Şâfiî min Hucciyyeti’l-İstihsâh. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 556-574.

Erdem, Erol: Şafii usulcülerin İmam Şafii'nin usulünü temsil sorunu. Selçuk Üniversitesi: Doktora, Tez No 218636, 2008.

Erdemci, Cemalettin: İmam eş-Şâfiî ve Akıl-Nakil İlişkisine Dair Görüşleri. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 253-270.

Erdoğan, Mehmet: İmam Şâfiî’de Talil ve Taabbudîlik Dengesi. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 139-143.

Erkol, Ahmet: Eş’arî Dönemi Arap Düşünce Biçimi ve Eş’arî Düşüncesinde Şâfiî’nin Etkisi. In: Marife: Bilimsel Birikim 3/2 (2003), 165-184.

Erkol, Ahmet: İmam Şafii’nin Kelam Karşıtlığı ve Nedenleri Üzerine. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 366-377.

Eryarsoy, M. Beşir: İmam Şâfiî ve Siyeru’l-Evzâî. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 433-444.

Friedrichs, Karl: Das Eherecht des Islam nach den Lehren Schâfiʻîs. Abû Hanîfahs und der Schîʻah. In: Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 7 (1887), 240-284.

Fück, J. W.: ?. In: BO 10 (1953), 196-198.

Goeje, M. J. de: Einiges über den Imâm aš-Šâfiʻî. In: ZDMG 47 (1893), 106-117.

Goldziher, Ignaz: Die Ẓāhiriten. Ihr Lehrsystem und ihre Geschichte. Ein Beitrag zur Geschichte der muhammedanischen Theologie. Leipzig: Schulze, 1884; ND: Mit einem Vorwort von Joseph de Somogyi. Hildesheim: Olms, 1967; Englisch: The Ẓāhirīs. Their doctrine and their history. A contribution to the history of Islamic theology. Übers. W. Behn. Leiden: Brill, 1971. Rez.: C. S. Hurgonje: Literaturblatt für orientalische Philologie (Leipzig) 1 (1883), 417-429; DLZ 5 (1884), 573-574; M. Th. Houtsma: ÖMO (1884), 63-64; Anon.: LZ (1885), 898-899; J. Fück: OLZ 71 (1976), 583-584. [S. 20-26: aš-Šāfiʻī.]

Grasshoff, Richard: Die allgemeinen Lehren des Obligationsrechts (Verpflichtungsfähigkeit, Stellvertretung, Bürgschaft, Konkurs und Vergleich) sowie die Lehre vom Kauf-, Vollmachts, Gesellschaftsvertrage und von den Realkontrakten nach der Rechtsschule des Imam Esch-Schâfiʻî. Ein Abschnitt aus dem Kitâb al-bujûʻ des Abû Isḥâḳ Esch-Schîrâzî, übersetzt und kommentiert. Königsberg: Diss., ?; Göttingen: Dieterich, 1895.

Griffel, Frank: Hoşgörü ve Dışlama: Şâfi’î ve Gazâlî’nin Mürted Konusundaki Görüşleri. Übers. Şükrü Selim Has, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 7 (2006), 277-295.

Güleç, Hasan: İmam Şâfiî ve Edebî Şahsiyeti. In: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1983), 119-136.

Güleç, Hüseyin: İmam eş-Şâfiî’nin Temellendirdiği Hadis Usulü ve Şâfiî Fıkıh Usulcüleri. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 271-285.

Güleç, Hüseyin: Şafii fıkıh usulünde hadis metodolojisi. Ankara Üniversitesi: Doktora, Tez No 122762, 2002.

Güler, Hasan: İmam Şafiî'nin er-Risâle ve el-Ümm adlı eserlerinde istihsân anlayışı. Uludağ Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 427408, 2016.

Güler, İlhami: M. Arkoun’a Göre İmam Şafii’nin “İslami Akıl”ı Kuruşunun Teolojisi - Kur’an ve Sünnet’in “Yüce Otorite” Olarak Tesisi. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 387-391.

Güler, İlhami: Şafii’nin Sünnete Yaklaşımının Kelamı (Teolojik) Anlamı ve Din’in Lahutiliği ve Nasutuliği Sorunu. In: İslam ve Modernizm Fazlur Rahman Tecrübesi, 1997. S. 269-277.

Gündoğar, Hamdi: Ehl-i Sünnet Kelamına Giden Süreçte Ebu Hanife ve Şafiî’nin El-Fıkhu’l-Ekber Aslı Risalelerinde Yer Alan İtikadi Konuların Mukayeseli Tahlili. In: İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/1 (2016), 35-63.

Gür, Muhammed Sadık: İmam Şafii'nin tefsir usulündeki yeri. Dicle Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 113121, 2001.

Gürkan, Menderes: İmam Şafii Öncesi Nesih Kavramı ve Şafii’nin Deliller Arası Nesih Anlayışı. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 836-856.

Gürkan, Menderes: İslâm hukuk metodolojisinin oluşumu ve Şafii'nin yeri. Erciyes Üniversitesi: Doktora, Tez No 387019, 1997.

Haddâd, Ahmad b. Abdilazîz el-: Şâfiî’nin Eski Mezhebi ve İmam Mâlik’in Mezhebi ile Alâkası. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 359-398.

Hakkı, Ahmed Muaz Ulvan: İmam Muhammed b. İdris eş-Şâfiî el-Muttabi’nin Akidesi. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 445-472.

Halid, İbrahim Muhammed: El-İmam eş’şafi ve Mevkıfe Min Mesail el-Akide. In: İslâmî İlimler Dergisi 8/2 (2013), 107-138.

Hallaq, Wael B.: Was al-Shafiʿi the Master Architect of Islamic Jurisprudence? In: International Journal of Middle East Studies 25 (1993), 587-605; ND: Law and Legal theory in Classical and Medieval Islam. Aldershot: ?, 1995. S. ?.

Halm, Heinz: Die Ausbreitung der šāfiʻītischen Schule von den Anfängen bis zum 8./14. Jahrhundert. Wiesbaden: Reichert, 1974.

Hamidi, Muhammed: İmam Şâfiî’nin Talebeleri, Mezhebini Yayan Alimler ve Silsile Halinde Şâfiî Fıkhı. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 577-605.

Hamidullah, Muhammed: Şafii’nin Hukuk İlmine Katkısı. Übers. Menderes Gürkan. In: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11 (2001), 197-206.

Hansu, Hüseyin: Haber Tartışmaları Bağlamında Şafii-Mutezile İlişkileri. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 270-291.

Hansu, Hüseyin: Şâfiî’nin Hadis Anlayışının Mu’tezile Üzerindeki Etkisi. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 145-159.

Heffening, Wilhelm: Al-Shāfiʻī. In: Handwörterbuch des Islam. Hg. A. J. Wensinck und J. H. Kramers. Leiden: Brill, 1941. S. 660-663.

Heffening, Wilhelm: Das islamische Fremdenrecht bis zu den islamisch-fränkischen Staatsverträgen: eine rechtshistorische Studie zum Fiqh. Hannover: Lafaire, 1925; ND: Osnabrück: Biblio, 1975. S. 145-146.

Hossein, Waleed: Mekânetü’l-İmâm eş-Şâfiî fi’l-Lisâni’l-Arabiyye. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 499-529.

Humidat, Ali Ahmad Hossen: Müceddid Olarak İmam Şafii ve Etkisi. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 689-706.

İstemi, Fuat: İmam Şafii’nin Kullanıldığı Hadis Kavramları (er-Risâle Örneği). In: e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 8/16 (2016), 641-667.

Juynboll, Th. W.: Handbuch des islāmischen Gesetzes. Nach der Lehre der schāfiʻitischen Schule. Nebst einer allgemeinen Einleitung. Leiden: Brill, 1910.

Kahyaoğlu, Yasin: Şafii’de Dil ve Edebiyat. In: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/27 (2012), 209-240.

Kanarya, Bayram: İmam Şafii’nin “İhtilafu’l-Hadis” İsimli Eserinde Mutearız Hadisleri Çözme Metodolojisi. In: e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 4/8 (2012), 101-128.

Kanık, Cengiz: Din Hizmetlerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Toplumsal Barış Açısından Diyanet’te İmam Şafiî’ye Yer Açmak. In: V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Bildirileri (9-10-11 Mayıs 2014-Mardin): Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri, 2015. S. 408-414.

Karabiber, Namık Kemal: İmam Şafii’nin Ehl-i Beyt Algısı. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 312-326.

Karabiber, Namık Kemal: İmam Şafii’nin Ehl-i Beyt ve İlk Halifeler ile İlgili Tasavvuru/Algısı. In: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/1 (2009), 97-121.

Karabulut, Fuat: Şafii’nin Er-Risale’si ile Humeydi’nin el-Müsned’indeki Rivayetlerin Ortak Kaynakları Bağlamında Değerlendirilmesi. In: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16/1 (2012), 105-129.

Kern, Friedrich: Ein dogmatisches Vermächtnis des Imām aš-Šafiʻī. In: MSOS 2. Abt. 13 (1910), 141-145.

Kern, Friedrich: Zwei Urkunden vom Imām aš-Šafiʻī. In: MSOS 2. Abt. 7 (1904), 53-68.

Keskin, Mehmet: İlk Dönem Şâfiî-Eş’arî İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 345-358.

Keskin, Yusuf Ziya: İmam Şafii’ye Göre Mürsel Hadisin Delil Olma Yönünden Değeri. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 184-200.

Khaznah, Haythem: Eserü’l-İmâm eş-Şâfiî fî Medreseti’l-Mütekellimîne’l- Usûliyye. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 423-463.

Kılıçer, Esat: Büyük İslam Bilginlerinden İmâm-ı Şafii (150/677-204/819). In: Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi] 7/75-76 (1968), 197-200.

Kırbaşoğlu, Mehmet Hayri: İmam Şâfiî’nin “Risâle”sinin Hadis İlmindeki Etkileri. In: İslâmî Araştırmalar 10/1-2-3 (1997), 87-99.

Kırbaşoğlu, Mehmet Hayri: Şafii Arkeolojisinde Son Gelişmeler. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 51-64.

Kıyıcı, Selahattin: Muhammed el-Ezheri ve hayatı 'Ez-Zahir Fi Garibi Elfazıl-İmami'ş-Şaf'i' Adlı eserinin metin tetkiki. Atatürk Üniversitesi: Doktora, Tez No 347057, 1985.

Koçinkağ, Mansur: İmâm Şâfiî ve Mürsel Hadis: Çağdaşçı Yaklaşımlara Dair Birkaç Mülâhaza. In: Hadis Tetkikleri Dergisi 9/1 (2011), 117-125.

Koçinkağ, Mansur: İmâm Şâfiî’nin Mürsel Hadis Anlayışı. In: JIRS: Journal of Intercultural and Religious Studies 7 (2014), 61-80.

Koçoğlu, Kıyasettin ve Veysel Nargül: Bâbertî’nin İmam Şafiiye Yönelttiği Eleştiriler. In: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/7 (2015), 47-68.

Köse, Saffet: Şâfî Zâhirîliğinin Analizi -Hukûkî İşlemlerde Geçerlilik ve Cevâz Ayrımı-. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 89-107.

Köse, Saffet: Şâfi’î Zâhirîliğinin Analizi -Hukûkî İşlemlerde Geçerlilik ve Cevâz Ayırımı-. In: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 23 (2014), 11-24.

Koşum, Adnan: İmam Şâfîî’nin er-Risâle’sini Yazdığı Ortam ve er-Risâle’ye Etki ve Yansımaları. In: Diyanet İlmî Dergi 50/2 (2014), 23-42.

Koşum, Adnan: İmam Şafii’nin Kıyas Teorisinin Kaynağı Sorunu. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 531-544.

Kozlu, Abdurrahim: İslam Hukuku İle Batı Hukuku Arasındaki Temel Düşünsel ve Metodolojik Farklılık Açısından İmam Şafii’nin Konumu. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 577-602.

Laoust, Henri: Šâf'î et le kalâm d'après Râzi. In: Recherches d'islamologie: Recueil d'articles offert à Georges C. Anawati et Louis Gardet. Louvain: Éditions Peeters, 1978. S. 389-401.

Lecomte, Gérard: İslam’da İhtilaf’ın Tekâmülüne Bir Örnek: Şâfiî’nin “İhtilâfu’i-Hadîs”ine İbn Kuteybe’nin “Muhtelifu’l - Hadîs”ine. Übers. İbrahim Kâfî Dönmez. In: İslâm Medeniyeti 5/1 (1981), 3-37.

Lowry, Joseph: Early Islamic Legal Theory. The Risāla of Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʿī. Leiden: Brill, 2007.

Lumeyn, en-Nâcî: İmam Şâfiî’nin Bazı Görüşlerini Değiştirmesinde Mısır’daki Çevreden Etkilenmesi Mes’elesi. Übers. Muammer Bayraktutar. In: e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 2/3 (2010), 117-128.

Mabrook, Ali: el-Asl Ya’melu Zidde Nefsehu... Maza Feale’ş-Şafii. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 395-404.

Makdisi, George: Şâfiî’nin Hukuki Teoloji Anlayışı: Usûl-i Fıkhın Kökenleri ve Önemi. Übers. Sami Erdem, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13-15 (1995-1997), 263-294.

Makdisi, George: The Juridical Theology of Shâfiʿî. Origins and Significance of Uṣūl al-fiqh. In: Studia Islamica 59 (1984) 5-47; ND: Religion, Law and Learning in Classical Islam Hampshire: ?, 1991. S. ?.

Melchert, Christopher: IX. [III.] Yüzyıl Boyunca Nesih: Şafii, Ebu Ubeyd, Muhasibi ve İbn Kuteybe. Übers. Nail Okuyucu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD] 40,1 (2011), 201-222.

Mez, A.: Renaissance des Islam. Heidelberg: ?, 1922. S. 202-206.

Nagel, Tilman: Aš-Šāfiʻīs Konzept des Wissens. In: Islamstudien ohne Ende. Hg. Rainer Brunner u. a. Würzburg: Ergon, 2002. S. 307-314.

Nar, Yasemin: İbn Rüşd(595/1198)'ün 'Bidayetü'l-Müctehid'adlı eserlerinde İmam Şafii'ye ait görüşlerin tahkiki. Selçuk Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 217323, 2007.

Nar, Yasemin: İbn Rüşd’ün “Bidâyetü’l-Müctehid’inde İmâm Şâfi’î’ye Ait Görüşlerin Tahkiki. In: İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 10 (2007), 217-224.

Nas, Taha: İmam Şafii’nin Sahabe Kavline Bakışı. In: Artuklu Akademi: Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dergisi 1/1 (2014), 183-208.

Nas, Taha: İmam Şafii'ye göre sahabe kavlinin kaynak değeri. Sakarya Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 111969, 2001.

Nazlıgül, Habil: İmam Şafii’nin Hadis İlmine Katkıları. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 129-165.

Okuyucu, Nail: Hicrî Üçüncü Asırda İmam Şâfiî’nin Eserlerinin Rivayeti ve er-Risâle’nin Okunurluğu. In: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50 (2016), 23-56.

Ömeri, Ali Mahmud el-: Şübühâtü’l-Hitâbi’l-Hadâsî Havle’l-İmam eş-Şâfii. In: FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 7 (2016), 225-240.

Özdemir, Muhittin: İlk Dönem Şafii Füru Fıkıh Literatürünün Gelişimi. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 87-126.

Özdemir, Muhittin: İlk Dönem Şâfiî Fürû-i Fıkıh Literatürünün Gelişimi. In: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 23 (2014), 371-402.

Özdemir, Muhittin: İmam Şafi'ye göre istihsan. İstanbul Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 104805, 2001.

Özdemir, Muhittin: Müzeni’den Nevevi’ye Şafii Mezhebi’nin Panoraması. In: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 18 (2011), 185-199.

Özpınar, Ömer: İmam Şafii’nin Tasnif Dönemi Hadis Edebiyatının Oluşumundaki Etkileri. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 231-265.

Pala, Ali İhsan: İmam Şafii’nin Yasak Yorumu. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 880-916.

Pekcan, Ali: Şâfiî İstihsân Yapmış mıydı? In: Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 3/3 (2003), 145-172.

Razvan, Hadi: İmam Şafii’de Dilsel Düşünce. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 480-495.

Sachau, Eduard: Mohammedanisches Recht nach Schafiitischer Lehre. Berlin: Spemann, 1897. Rez.: S. C. Hurgronje: ZDMG 53 (1899), 125-167.

Şavluk, Hikmet: Cüveynî'nin es-Silsile adlı eserinde İmam Şafiî'nin görüşlerinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 376455, 2014.

Savluk, Hikmet: İmam Şafiî’nin Bir Meselede İki Görüşü Olması Sorunu (es-Silsile Örneği). In: Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi (İHYA) = International Journal of Islamic Studies (IIJIS) 1/2 (2015), 57-82.

Schacht, Joseph: On Shāfiʻīs Life and Personality. In: Stud. Orientalis. J. Pedersen. ? 1953. S. 318-326.

Schacht, Joseph: Şâfiî’nin Hayatı ve Şahsiyeti Üzerine. Übers. İshak Emin Aktepe. In: Hadis Tetkikleri Dergisi 3/1 (2005), 119-127.

Schacht, Joseph: The Origins of Muhammedan Jurisprudence. Oxford: ?, 1950. S. 1-22.

Schneider, Irene: Die Terminologie der ’aḥkām al-ḫamsa und das Problem ihrer Entstehung, dargestellt am Beispiel der šāfiʿitischen ʿadab al-qāḍī-Literatur. In: 24. Deutscher Orientalistentag vom 26. bis 30. September 1988 in Köln. Ausgewählte Vorträge. (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Hg. Werner Diem und Abdoldjavad Falaturi. Stuttgart: Steiner, 1990. S. 214-223. (ZDMG Suppl. 8.)

Şener, Abdulkadir: İmam Şâfiî’ye Göre Haber-i Vâhid. In: Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereler, 16-18 Eylül, 1985, İzmir, 1985. S. 287-293.

Sert, Hüseyin Emin: Tefsir tarihinde fıkhi tefsirler ve İmam Şafii'ye nisbet edilen Ahkamu’l – Kur’an. Erciyes Üniversitesi: Yüksek Lisans, Tez No 42755, 1995.

Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. 1. Leiden: Brill, 1967. S. 484-490.

Sırma, İhsan Süreyya: Mela Abdurrezzak Bin Mela Musa El-Hashirî’nin İmâm Şafi’i ve İmâm Ebû Hanife Arasındaki İctihâd Farklılıklarını Gösteren Bir Risalesi. In: İslâmî İlimler Dergisi, 8/2 (2013), 121-144.

Sırma, İhsan Süreyya: Mela Abdurrezzak bin Mela Musa el-Hashirî’nin İmam Şâfiî ve İmam Ebû Hanife Arasındaki İctihâd Farklılıklarını Gösteren Bir Risalesi. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 547-576.

Spies, Otto und Erich Pritsch: Klassisches islamisches Recht. In: Orientalisches Rechts. Hg. Bertold Spuler. Leiden: Brill, 1964. S. 220-343. [S. 248-249.]

Sübkî, Takıyyuddîn Ali b. Abdilkâfî es-: İmam Şâfiî’nin “Hadis Sahihse Mezhebim Odur” Sözünün Anlamı. Übers. İshak Emin Aktepe. In: Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 9/3 (2009), 293-321.

Sublet, Jacqueline: Hatîb el-Osmânî’ye Göre Şafi‘î Fıkhının Rotası. Übers. Ali İhsan Pala. In: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 11 (2008), 269-282.

Tanrıverdi, Hasan: Şafii Mezhebi Müçtehitlerinin İmam Şafii’ye Muhalefeti. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 930-941.

Türcan, Talip: Sünni Şerilik Teorisinin Kurucusu Olarak İmam eş-Şafii. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 713-725.

Türcan, Zişan: Üçüncü Asır Hadis Musannefatı Üzerine Eş-Şâfîî’nin Etkisi. In: Hadis Tetkikleri Dergisi 7/1 (2009), 87-100.

Turgay, Nurettin: İmam Şafiî ve Divan’ında Kur’an’a Yaklaşımı. In: BÜİFD: Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/2 (2013), 1-27.

Uçar, Hasan: İmam Şâfiî’nin Şâirliği ve Şiirlerinin Belâgat Açısından Tahlîli. In: EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler – 19/63 (2015), 139-166.

Uzun, Tacettin: İmam Şâfiî’nin Edebî Kişiliği Üzerine. In: Marife: Bilimsel Birikim 2/1 (2002), 213-218.

Vitestam, Gösta: Kitāb Ṭabaqāt al-Fuqahā’ aš-Šāfiʻīya. Das Klassenbuch der gelehrten Šāfi’iten des Abū ʻĀṣim Muḥammad b. Aḥmad al-ʻAbbādī. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben. Leiden: Brill, 1964. Rez.: S. Diwald: Der Islam 45 (1969), 135-136; O. Spies: WI 10 (1965), 98-99; R. Veselý: ArOR 34 (1966), 264-265.

Watt, William Montgomery: Aš-Šāfi‛ī und die Prinzipien der Rechtswissenschaft. In: Der Islam. Übers. Syliva Höfer. Stuttgart: ?, 1980. S. 241-245.

Wüstenfeld, Ferdinand: Der Imâm el-Schâfi`í, seine Schüler und Anhänger. 3 Teile. Göttingen: Dieterich, 1890-91; 1. Der Imâm el-Schâfiʻí, seine Schüler und Anhänger bis zum Jahre 300 d. H. In: Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 36 (1890) 1-105. 2. Die gelehrten Schâfiʻíten in dem 4. Jahrhundert d. H. In: Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 37 (1891), 107-206. 3. Die gelehrten Schâfiʻíten des 5. Jahrhunderts. In: Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 38 (1891), 207-337; ND: Schriften zur arabisch-islamischen Geschichte. Bd. 2. Frankfurt: IGAIW, 1986. S. 611-955. Rez.: T-n.: LZ (1891), 657 [zu 1]; 852-853 [zu 2].

Wüstenfeld, Ferdinand: Die Akademien der Araber und ihre Lehrer. Nach Auszügen aus Ibn Schohba’s Klassen der Schafeiten bearbeitet. Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht, 1837. Rez.: F. Wüstenfeld: GGA 1 (1838), 1-6. [Ṭabaqāt aš-Šāfiʻīya.]

Yalar, Mehmet: İmam Şafii’nin Edebi Kişiliği. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 464-478.

Yenidoğan, Adem: İmâm Şâfiî (ö. 204/820)’nin İcmâ Anlayışı. In: Marife: Dini Araştırmalar Dergisi 13/1 (2013), 89-105.

Yiğit, Metin: İmam Şafii’de Arapça Vurgusu ve Lafız-Mana Dengesi. In: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11/2 (2009), 55-86.

Yiğit, Metin: İmam Şafii’de Arapça Vurgusu ve Lafız-Mana Dengesi. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 803-835.

Yıldırım, Enbiya: Sahihayn Musanniflerinin Şafii’den Gelen Rivayetlere Yaklaşımları. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 166-181.

Yılmaz, İbrahim: İmam Şâfî‘î Divânında Geçen Başlıca Şiir Temaları. In: EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler – 1/2 (1998), 303-319.

Zangi, Salih Kadir al-: el-İmâm eş-Şâfiî Beyne’t-Te’sîsi’l-Usûlî ve’l-Hedefi’s-Siyâsî. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 632-643.

Zenki, Salih Kadir Kerim ez-: İmam Şâfiî ve Anlam Üretmedeki Okuma Stratejisi. In: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, 2014. S. 63-88.

Zuhili, Mohamad al-: Fıkıh İlminin Kurucusu Olarak İmam Şafii. In: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2010, 2010. S. 607-627.

Print Friendly, PDF & Email